Former Governors

Sir Akbar Haidar
Sir Akbar Haidari, ICS
04.05.1947 to 28.12.1948
Shri Sri Prakasa
Shri Sri Prakasa
16.02.1949 to 26.05.1950
Shri J Daulatram
Shri J. Daulatram
27.05.1950 to 14.05.1956
Shri Saiyid Fazi Ali
Shri Saiyid Fazi Ali
19.05.1956 to 22.08.1959
General S. M. Shrinagesh
Gen. S. M. Shrinagesh
13.01.1961 to 07.09.1962
Shri V. Sahay
Shri V. Sahay ICS (Retd)
07.09.1962 to 16.04.1968
Shri B.K.Nehru
Shri B.K.Nehru
9.04.1968 to 18.09.1973
Shri L. P. Singh
Shri L. P. Singh
19.09.1973 to 11.08.1981
Shri Prakash Mehrotra
Shri Prakash Mehrotra
10.08.1981 to 28.03.1984
Shri Bhishma Narain Singh
Shri Bhishma Narain Singh
16.04.1984 to 10.05.1989
Shri Harideo Joshi
Shri Harideo Joshi
11.05.1989 to 26.07.1989
Shri A. A. Rahim
Shri A. A. Rahim
27.07.1989 to 09.05.1990
Shri Madhukar Dighe
Shri Madhukar Dighe
10.05.1990 to 18.06.1995
Shri M. M. Jacob
Shri M. M. Jacob
19.04.1995 to 11.04.2007
Shri B. L. Joshi
Shri B. L. Joshi
12.04.2007 to 29.10.2007
Dr. Shivinder Singh Sidhu
Dr. Shivinder Singh Sidhu
29.10.2007 to 30.06.2008
Shri R. S. Mooshahary
Shri R.S. Mooshahary
01.07.2008 to 08.07.2013
Dr. Krishan Kant Paul, IPS (Retd)
Dr. K. K. Paul, IPS (Retd),
08.07.2013 to 05.01.2015
Shri. Keshari Nath Tripathi
Shri. Keshari Nath Tripathi
06.01.2015 to 19.05.2015
Shri V. Shanmuganathan
Shri V. Shanmuganathan
20.05.2015 to 27.01.2017
Shri Banwarilal Purohit
Shri Banwarilal Purohit
27.01.2017 to 04.10.2017
Shri Ganga Prasad
Shri Ganga Prasad
5.10.2017 to 24.8.2018
Shri Tathagata Roy
Shri Tathagata Roy
25.08.2018 to 16.12.2019
Shri Tathagata Roy
Shri R. N. Ravi
17.12.2019 to 26.01.2020
Shri R. N. Ravi
Shri Tathagata Roy
27.01.2020 to 19.08.2020
Shri Satya Pal Malik
Shri Satya Pal Malik
19.08.2020 to 03.10.2022
Brig. (Dr.) BD Mishra (Retd.)
Brig. (Dr.) BD Mishra (Retd.)
04.10.2022 to 17.02.2023
   

back to top